Centrum Zdrowia Dziecka
Działalność naukowa >> Biblioteka i Informacja Naukowa >> Impact Factor (wskaźniki bibliometryczne)
Szukaj:
 

Wskaźniki bibliometryczne

  Impact Factor (IF)   2005  / 2006  / 2007 / Journal Citation Reports® - od 2008 do 2016


 •  Impact Factor (IF)

wskaźnik cytowalności czasopisma; jest to stosunek liczby cytowań, jaką uzyskały w danym roku artykuły opublikowane w tym czasopiśmie w ciągu dwóch poprzednich lat, do łącznej liczby artykułów zamieszczonych w nim w tym samym okresie; wskaźniki IF zawarte są w bazie Journal Citation Reports (JCR) udostępnianej na platformie Web of Science, baza ze wskaźnikami IF za dany rok ukazuje się w połowie roku następnego; po raz pierwszy baza JCR opublikowana została w 1975 roku. Więcej o wskaźniku Impact Factor w serwisie Thomson Reuters.

Uwaga: wartość wskaźnika IF należy podawać wg zasady: rok publikacji zgodny z rokiem edycji bazy JCR. W przypadku braku informacji dotyczących wysokości IF w danym roku należy podawać najbliższą chronologicznie znaną wartość IF.


Baza posiada opcję IMPACT FACTOR TREND prezentującą wartości wskaźnika dla danego czasopisma na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Przykład sposobu obliczania wskaźnika Impact Factor z roku n:
 

Cytowania w roku n artykułów opublikowanych w roku:

n-1

=

6.920

Liczba artykułów opublikowanych w roku:

n-1

=

301

n-2

=

12.010

n-2

=

360

 

suma

=

18.930

 

suma

=

661

Obliczanie IF:

cytowania ostatnio opublikowanych artykułów

18.930

=

28.638

liczba ostatnio opublikowanych artykułów

661

 •  h-index (indeks Hirscha)

określa zdolność do publikowania często cytowanych prac; jest to liczba publikacji (h), które uzyskały co najmniej h cytowań, przykład: h=17 oznacza, że 17 publikacji było cytowanych co najmniej 17 razy.

 • Zaletą tego współczynnika jest możliwość jego szybkiego obliczenia, jeśli znana jest liczba cytowań każdej publikacji danego autora. Współczynnik ten jest też proponowany do rankingu instytucji naukowych, grup uczonych lub oceny osiągnięć np. krajowych w określonej dziedzinie wiedzy.
 • Wadą współczynnika h  jest konieczność obserwowaniu osiągnięć naukowych w długim okresie czasu, bo wówczas pojawiają się cytowania i istnieje możliwość opublikowania wielu prac, zwłaszcza często cytowanych. Z tego powodu współczynnik h został przez Adama Pronia i Halinę Szatyłowicz nazwany żartobliwie, lecz słusznie, „współczynnikiem dostojeństwa naukowego” (A. Proń, H. Szatyłowicz: Habilitacja dodaje „skrzydeł”?: Forum Akademickie, nr 3 (2006)).
 • Zdaniem Hirscha współczynnik h może być wykorzystany do prognozowania indywidualnych osiągnięć naukowych, gdyż jest w tym przypadku skuteczniejszy, niż liczba publikacji, liczba cytowań lub średnia cytowań w przeliczeniu na publikację ( J. E. Hirsch: Does the h-index have predictive power?. Dostępne w Internecie  http://www.arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/0708/0708.0646v2.pdf [dostęp 17.10.2007]).

  Index Hirscha - wylicz wg:

  1. Baza
  Web of Science

  2. Program Publish or Perish (zainstaluj)

  3. Baza SCOPUS

 • punktacja ministerstwa właściwego dla nauki i szkolnictwa wyższego (MNiSW)

ustalana w rozporządzeniach ministerialnych określających zasady, na jakich przeprowadzana jest ocena parametryczna jednostek naukowych; integralną część rozporządzeń stanowią załączniki odnoszące się do sposobu punktowania różnych typów publikacji naukowych, w tym listy czasopism punktowanych (wraz z kolejnymi uzupełnieniami) z wykazami tytułów czasopism i przyporządkowaną im liczbą punktów; punktacja stosowana od 2005 roku. Wykaz aktualnych list czasopism na głównej stronie Biblioteki i Informacji Naukowej: http://archiwum.czd.pl/index.php?id=692

 •  punktacja KBN

opracowana przez zespoły Komitetu Badań Naukowych punktacja czasopism naukowych w poszczególnych dyscyplinach nauki, ogłaszana w formie kolejnych wykazów od 1999 do 2004 roku włącznie.

 •  Index Copernicus

wskaźnik oceny czasopism z zakresu nauk biologicznych i medycznych biorący pod uwagę ich wartość naukową, staranność edytorską, zasięg, częstotliwość, regularność i stabilność rynkową oraz staranność techniczną; wartości wskaźników w postaci IC Journals Master List dostępne są online na stronie serwisu Index Copernicus; w Bibliotece i Informacji Naukowej IPCZD dostępne są drukowane wersje Index Copernicus.

Tzw. lista filadelfijska, jest wykazem tytułów czasopism indeksowanych we wszystkich bazach tworzonych przez ISI, spośród których najbardziej znane to Science Citation Index (SCI), Journal Citation Reports (JCR) oraz seria Current Contents (CC). Wykaz obejmuje ponad 15.800 tytułów czasopism z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych, humanistycznych oraz z dziedziny sztuki. Wykaz ten nie podaje wartości żadnych wskaźników.

Internetowa wersja Master Journal List pozwala:

 • odszukać konkretne czasopismo wybierając kategorię: tytuł, słowa z tytułu lub ISSN
 • przeglądać listę wszystkich tytułów czasopism
 • sprawdzać zmiany zachodzące w danych bibliograficznych poszczególnych tytułów czasopism na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy

Nie można natomiast prowadzić poszukiwań według innych kryteriów, np. kategorii tematycznej, języka lub kraju publikacji, wydawcy. Rekordy zawierają tytuł czasopisma, częstotliwość, ISSN, nazwę, adres wydawcy oraz spis baz ISI, w których dane czasopismo jest notowane.


Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
Biblioteka i Informacja Naukowa,
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
T: 22 815 11 19, F: 22 815 11 15,
E: biblioteka.naukowa@ipczd.pl
strona główna
Biblioteki i Informacji Naukowej
                  do góry